Ahtapot Kurulumu Address In Use Hatası

Merhaba ahtapot kurulumunda gitlab arayüz yapılandırmasını yaptım ardından
/etc/ansible/playbooks/ansible.yml dosyası içinde ansible ve post satırlarının başındaki # işaretini kaldırıp ansible playbook’u çalıştırdığımda aşağıdaki hata ile karşılaşıyorum.Sanıyorum gitlab 80 portunu kullandığı için nginx bu porta atanamıyor tarzında bir hata veriyor.Nginx ve gitlab ayrı sunucularda mı olmalı ?(Bütün servisleri tek bir sunucuya yüklüyorum)

TASK [ansible : Ansible icin gerekli paketler yukleniyor.] *********************
ok: [ansible.buharidijital.com] => (item={‘key’: u’package01’, ‘value’: {u’state’: u’present’, u’name’: u’ansible’}})
ok: [ansible.buharidijital.com] => (item={‘key’: u’package03’, ‘value’: {u’state’: u’present’, u’name’: u’python-requests’}})
ok: [ansible.buharidijital.com] => (item={‘key’: u’package02’, ‘value’: {u’state’: u’present’, u’name’: u’git’}})
failed: [ansible.buharidijital.com] (item={‘key’: u’package05’, ‘value’: {u’state’: u’present’, u’name’: u’awx’}}) => {“cache_update_time”: 1590831274, “cache_updated”: false, “failed”: true, “item”: {“key”: “package05”, “value”: {“name”: “awx”, “state”: “present”}}, “msg”: “’/usr/bin/apt-get -y -o “Dpkg::Options::=–force-confdef” -o “Dpkg::Options::=–force-confold” --force-yes install ‘awx’’ failed: W: --force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow instead.\nE: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)\n”, “stderr”: “W: --force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow instead.\nE: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)\n”, “stdout”: “Reading package lists…\nBuilding dependency tree…\nReading state information…\nawx is already the newest version (2.1.2).\n0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 49 not upgraded.\n3 not fully installed or removed.\nAfter this operation, 0 B of additional disk space will be used.\nSetting up nginx-full (1.12.2-3pardus2) …\r\nJob for nginx.service failed because the control process exited with error code.\r\nSee “systemctl status nginx.service” and “journalctl -xe” for details.\r\ninvoke-rc.d: initscript nginx, action “start” failed.\r\n\u001b[0;1;31m*\u001b[0m nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server\r\n Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)\r\n Active: \u001b[0;1;31mfailed\u001b[0m (Result: exit-code) since Sat 2020-05-30 14:12:17 +03; 33ms ago\r\n Docs: man:nginx(8)\r\n Process: 11997 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; \u001b[0;1;31m(code=exited, status=1/FAILURE)\u001b[0m\r\n Process: 11996 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)\r\n CPU: 58ms\r\n\r\nMay 30 14:12:14 ahtapot nginx[11997]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 f?use)\r\nMay 30 14:12:15 ahtapot nginx[11997]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 f?use)\r\nMay 30 14:12:15 ahtapot nginx[11997]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 f?use)\r\nMay 30 14:12:16 ahtapot nginx[11997]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 f?use)\r\nMay 30 14:12:16 ahtapot nginx[11997]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 f?use)\r\nMay 30 14:12:17 ahtapot nginx[11997]: nginx: [emerg] still could not bind()\r\nMay 30 14:12:17 ahtapot systemd[1]: \u001b[0;1;39mnginx.service: Control process exited, ?us=1\u001b[0m\r\nMay 30 14:12:17 ahtapot systemd[1]: \u001b[0;1;31mFailed to start A high performance web ?ver.\u001b[0m\r\nMay 30 14:12:17 ahtapot systemd[1]: \u001b[0;1;39mnginx.service: Unit entered failed state.\u001b[0m\r\nMay 30 14:12:17 ahtapot systemd[1]: \u001b[0;1;39mnginx.service: Failed with result ‘exit?de’.\u001b[0m\r\nHint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.\r\ndpkg: error processing package nginx-full (–configure):\r\n subprocess installed post-installation script returned error exit status 1\r\ndpkg: dependency problems prevent configuration of nginx:\r\n nginx depends on nginx-full (<< 1.12.2-3pardus2.1~) | nginx-light (<< 1.12.2-3pardus2.1~) | nginx-extras (<< 1.12.2-3pardus2.1~); however:\r\n Package nginx-full is not configured yet.\r\n Package nginx-light is not installed.\r\n Package nginx-extras is not installed.\r\n nginx depends on nginx-full (>= 1.12.2-3pardus2) | nginx-light (>= 1.12.2-3pardus2) | nginx-extras (>= 1.12.2-3pardus2); however:\r\n Package nginx-full is not configured yet.\r\n Package nginx-light is not installed.\r\n Package nginx-extras is not installed.\r\n\r\ndpkg: error processing package nginx (–configure):\r\n dependency problems - leaving unconfigured\r\ndpkg: dependency problems prevent configuration of awx:\r\n awx depends on nginx; however:\r\n Package nginx is not configured yet.\r\n Package nginx-full which provides nginx is not configured yet.\r\n\r\ndpkg: error processing package awx (–configure):\r\n dependency problems - leaving unconfigured\r\nErrors were encountered while processing:\r\n nginx-full\r\n nginx\r\n awx\r\n”, “stdout_lines”: [“Reading package lists…”, “Building dependency tree…”, “Reading state information…”, “awx is already the newest version (2.1.2).”, “0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 49 not upgraded.”, “3 not fully installed or removed.”, “After this operation, 0 B of additional disk space will be used.”, “Setting up nginx-full (1.12.2-3pardus2) …”, “Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.”, “See “systemctl status nginx.service” and “journalctl -xe” for details.”, “invoke-rc.d: initscript nginx, action “start” failed.”, “\u001b[0;1;31m*\u001b[0m nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server”, " Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)", " Active: \u001b[0;1;31mfailed\u001b[0m (Result: exit-code) since Sat 2020-05-30 14:12:17 +03; 33ms ago", " Docs: man:nginx(8)", " Process: 11997 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; \u001b[0;1;31m(code=exited, status=1/FAILURE)\u001b[0m", " Process: 11996 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)", " CPU: 58ms", “”, “May 30 14:12:14 ahtapot nginx[11997]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 f?use)”, “May 30 14:12:15 ahtapot nginx[11997]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 f?use)”, “May 30 14:12:15 ahtapot nginx[11997]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 f?use)”, “May 30 14:12:16 ahtapot nginx[11997]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 f?use)”, “May 30 14:12:16 ahtapot nginx[11997]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 f?use)”, “May 30 14:12:17 ahtapot nginx[11997]: nginx: [emerg] still could not bind()”, “May 30 14:12:17 ahtapot systemd[1]: \u001b[0;1;39mnginx.service: Control process exited, ?us=1\u001b[0m”, “May 30 14:12:17 ahtapot systemd[1]: \u001b[0;1;31mFailed to start A high performance web ?ver.\u001b[0m”, “May 30 14:12:17 ahtapot systemd[1]: \u001b[0;1;39mnginx.service: Unit entered failed state.\u001b[0m”, “May 30 14:12:17 ahtapot systemd[1]: \u001b[0;1;39mnginx.service: Failed with result ‘exit?de’.\u001b[0m”, “Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.”, “dpkg: error processing package nginx-full (–configure):”, " subprocess installed post-installation script returned error exit status 1", “dpkg: dependency problems prevent configuration of nginx:”, " nginx depends on nginx-full (<< 1.12.2-3pardus2.1~) | nginx-light (<< 1.12.2-3pardus2.1~) | nginx-extras (<< 1.12.2-3pardus2.1~); however:", " Package nginx-full is not configured yet.", " Package nginx-light is not installed.", " Package nginx-extras is not installed.", " nginx depends on nginx-full (>= 1.12.2-3pardus2) | nginx-light (>= 1.12.2-3pardus2) | nginx-extras (>= 1.12.2-3pardus2); however:", " Package nginx-full is not configured yet.", " Package nginx-light is not installed.", " Package nginx-extras is not installed.", “”, “dpkg: error processing package nginx (–configure):”, " dependency problems - leaving unconfigured", “dpkg: dependency problems prevent configuration of awx:”, " awx depends on nginx; however:", " Package nginx is not configured yet.", " Package nginx-full which provides nginx is not configured yet.", “”, “dpkg: error processing package awx (–configure):”, " dependency problems - leaving unconfigured", “Errors were encountered while processing:”, " nginx-full", " nginx", " awx"]}
ok: [ansible.buharidijital.com] => (item={‘key’: u’package04’, ‘value’: {u’state’: u’present’, u’name’: u’rsync’}})

RUNNING HANDLER [base : sshd servisini yeniden baslat] *************************

RUNNING HANDLER [base : reload sshd] *******************************************

RUNNING HANDLER [base : reboot required] ***************************************
to retry, use: --limit @/etc/ansible/playbooks/ansible.retry

PLAY RECAP *********************************************************************
ansible.buharidijital.com : ok=113 changed=14 unreachable=0 failed=1

Merhabalar,

Ahtapot ekibi olarak sağlıklı kurulum işlemleri için bileşenlerin farklı makinelere veya sanal makinelere kurulmasını tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde bu tip çakışmalarla sık sık karşılaşmanız kaçınılmaz olacaktır. Bu bağlamda MYS(ansible) makinesini ve Gitlab makinesini birbirinden ayırmak yararınıza olacaktır.

2 Beğeni

Tamamdır 2 tane sanal makine ile deneyince oldu.Teşekkürler

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.