Pardusta docker kurulumu

Pardusa docker kurulumları için:

sudo apt update
sudo apt upgrade

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt update
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker


sudo usermod -aG docker $USER

docker --versionAlınansonuc

E: 'docker-ce' paketi için kurulum adayı yok
E: 'docker-ce-cli' paketi için kurulum adayı yok
E: containerd.io paketi bulunamadı
E: 'containerd.io' ifadesine eşleşen herhangi bir paket bulunamadı
ahmet@pardus-vostro-15-5501:~/Masaüstü$ sudo systemctl start docker
Failed to start docker.service: Unit docker.service not found.
ahmet@pardus-vostro-15-5501:~/Masaüstü$ sudo systemctl enable docker
Failed to enable unit: Unit file docker.service does not exist.
ahmet@pardus-vostro-15-5501:~/Masaüstü$ sudo docker --version
sudo: docker: komut bulunamadı
ahmet@pardus-vostro-15-5501:~/Masaüstü$

Bunu okudunuz mu? :

Bu konu son yanıttan 10 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni yanıt girilmesine izin verilmiyor.